Хибридни Интегрални Схеми АД

ISO14001

Политика по опазване на околната среда

"ХИБРИДНИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ" АД следва политика по опазване околната среда насочена към:

1. Опазване на живота и здравето на хората, които взаимодействат с продуктите ни и които изпитват въздействията на дейностите ни - клиенти, потребители, работници и служители, подизпълнители, съседи;

2.Предпазване от замърсяване на всеки елемент от околната среда: въздух, води, почви, растителност, животински свят;

3.Неотклонно спазване на всички приложими изисквания на нормативната уредба и доброволно поетите ангажименти по отношение на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд;

4.Изискване от доставчиците и подизпълнителите да опазват околната среда и да спазват процедурите и инструкциите от Системата за управление на „Хибридни интегрални схеми” АД като се насърчават покупките от тези партньори, които демонстрират най-добри грижи за околната среда;

5.Отчитане на аспектите и въздействията върху околната среда още по време на развойната дейност за да бъдат проектирани подукти и процеси щадящи околната среда;

6.Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипите за предотвратяване и адекватна реакция при възникване на извънредни ситуации, аварии и бедствия;

7.Поставяне на високи цели по околната среда и контролиране постигането им, за да се осигури непрекъснато усъвършенстване на дейностите и процесите в „Хибридни интегрални схеми” АД а от там и на резултатността на Системата за управление по отношение на околната среда.


01/06/2007 Изп.директор: Кр.Батев