Хибридни Интегрални Схеми АД

ISO9001

Осигуряване на качеството

Дружеството изнася основната част от своята продукция, като около 90% от оборота ни се дължи на чуждестранни клиенти. За да запази своите позиции на пазара в силно конкурентна среда Дружеството ще продължи да провежда своята политика по качеството:
“ХИС” АД непрекъснато подобрява ефективността на внедрената система за управление на качеството, като оптимизира организацията и работата на сътрудниците си, постоянно контролира процесите, обновява и усъвършенства продуктите и услугите си с цел пълно удовлетворяване изискванията, нуждите и очакванията на клиентите.


Изп.директор: Кр.Батев


През януари 1997 г. беше разработена и въведена Система по Качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001. В края на 2015г. “ХИС”-АД покри изискванията на стандарта ISO 9001:2015 и премина нова успешна сертификация. Обхватът на Системата за управление на качеството включва всички дейности на Дружеството, свързани с проектиране и производство на хибридни интегрални схеми и проектиране и монтаж на печатни платки. Системата по Качество подлежи на оценка, одобрение и последващ периодичен преглед за съответствие от сертифициращото тяло.


В изпълнение на Политиката си по качество, през март 2013г. “Хибридни интегрални схеми” АД успешно въведе добра производствена практика: "Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи", регистрирана от Българската Браншова Камара по Електронна Промишленост и Информатика. С това качеството на продуктите на “ХИС”-АД се издига на по-високо съвременно ниво, което е и предпоставка за повишаване на конкурентоспособността и успешното развитие на фирмата.

Проектът BG161PO003-2.1.12-0469-C0001(4МС-02-76)- Въвеждане на добра производствена практика Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Системата по качеството осигурява и гарантира че:

- Обхванатите от стандарта дейности се изпълняват в пълно съответствие с Политиката по Качеството на Дружеството.

- Клиентът е централна фигура, която със своите потребности и изисквания стои в центъра на вниманието на изпълнителното ръководство.

- В дейностите по превантивно осигуряване на качеството се включват все по- широк кръг служители със съответната компетентност и отговорност.

- Процесите в Дружеството търпят непрекъснато подобряване с цел повишаване на резултатността и ефикасността на функциониране на цялата система.

EU