Хибридни Интегрални Схеми АД

ISO14001

Политика по опазване на околната среда.

"ХИБРИДНИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ" АД следва политика по опазване околната среда насочена към:

1. Опазване на живота и здравето на хората, които взаимодействат с продуктите ни и които изпитват въздействията на дейностите ни - клиенти, потребители, работници и служители, подизпълнители, съседи...Прочети повече

ISO9001

Осигуряване на качеството.

Дружеството изнася основната част от своята продукция, като около 90% от оборота ни се дължи на чуждестранни клиенти. За да запази своите позиции на пазара в силно конкурентна среда, дружеството ще продължи да провежда своята политика по качеството:
"ХИС" АД непрекъснато подобрява ефективността на внедрената система за управление на качеството.
Прочети повече

Проекти

automated

Проектът BG161PO003-2.1.12-0469-C0001(4МС-02-76)

Въвеждане на добра производствена практика "Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи" се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Прочети повече

Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление

Към настоящия момент “ХИС”АД работи по 30 месечен договор BG161PO003-1.1.06-0059-C0001 "Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление", по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.Прочети повече