Хибридни Интегрални Схеми АД

EU

Действащи проекти:

Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление

Към настоящия момент “ХИС”АД работи по 30 месечен договор BG161PO003-1.1.06-0059-C0001 "Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление", по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Данни по изпълнението на дейностите по проекта може да получите след регистрация тук.

Покана за изпълнители:

invitation

  За допълнителна информация : тел: 02 974 3976; E-mail: hic@hic.bg

Изпълнение :

board

Архив съобщения

Във връзка с изпълнение на проект "Иновативна технология за интелигентно светодиодно осветление", по процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” "ХИС" АД Ви информира, че приключи процедурата за избор на доставчик с предмет: “Закупуване на материали и компоненти за провеждане на приложна научно-изследователска работа”
Допълнителна информация може да се получи на: тел: 02 974 3976; E-mail: hic@hic.bg
EU

Завършени проекти:

Въвеждане на добра производствена практика

Проектът BG161PO003-2.1.12-0469-C0001(4МС-02-76)- Въвеждане на добра производствена практика - Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС, при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
В изпълнение на Политиката си по качество, през март 2013г. “Хибридни интегрални схеми”-АД успешно въведе добра производствена практика: "Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи", регистрирана от Българската Браншова Камара по Електронна Промишленост и Информатика. С това качеството на продуктите на "ХИС" АД се издига на по-високо съвременно ниво, което е и предпоставка за повишаване на конкурентоспособността и успешното развитие на фирмата.